UOK LOGO

UNIVERSITY OF KELANIYA

B.Sc. (Hons) in MIT 2018/2019

Aptitude Test 2019

ONLINE REGISTRATION FORM